Darmowa dostawa od 250 zł
tel. +48 577 899 544

Regulamin

Sklep inter­ne­to­wy TheRubz, dzia­ła­ją­cy pod adre­sem www.therubz.pl („Skle­p”) prowa­dzo­ny jest przez Fun.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Fun.pl”) z siedzi­bą 01-494 Warsza­wa przy ul. Grochowskiej 14E, wpisa­ną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 348268, posiadającą NIP: 1132789574  ,  REGON: 142192009, posia­dającą e-mail: kontakt@therubz.pl ; tele­fon: + 48 577 899 544

Sposo­by poro­zu­mie­wa­nia się użyt­kow­ników ze Skle­pem są nastę­pu­ją­ce:

 

a) Kore­spon­den­cja pisem­na na adres 05-410 Józefów, ul. Uśmiech 4.

b) Komu­ni­ka­cja tele­fo­nicz­na pod nume­rem tele­fo­nu + 48 577 899 544

c) Komu­ni­ka­cja via e-mail na adres kontakt@therubz.pl

2. ZAKRES USŁUG

2.1. Fun.pl oferu­je do sprze­da­ży deta­licz­nej biżuterię poprzez Sklep za pośred­nic­twem sieci inter­net. 2.2. Zaku­py w Skle­pie mogą być doko­ny­wa­ne wyłącz­nie przez osoby pełno­let­nie, a w przy­pad­ku osób doko­nu­ją­cych zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyłącz­nie przez osoby upraw­nio­ne do dzia­ła­nia w imie­niu przed­się­bior­cy. Zamó­wie­nia są skła­da­ne poprzez wypeł­nie­nie formu­la­rza dostęp­ne­go w Skle­pie. Fun.pl będzie reali­zo­wać zamó­wie­nia jeże­li zamó­wie­nie zawie­rać będzie nastę­pu­ją­ce elemen­ty: okre­śle­nie rodza­ju i ilości produk­tu, wybór formy płat­no­ści i rodza­ju prze­sył­ki, adres wysył­ki, dane użyt­kow­nika, który doko­nu­je zamó­wie­nia (imię i nazwi­sko, adres dostawy, numer tele­fo­nu, adres e-mail lub dane do faktu­ry: w tym nazwa, NIP i adres siedzi­by w przy­pad­ku zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej). Użyt­kow­nik jest zobo­wią­za­ny podać dane zgod­ne z praw­dą. Sklep oferu­je formy płat­no­ści wska­za­ne w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia. Do płat­no­ści reali­zo­wa­nych za pośred­nic­twem podmiotów trze­cich mogą mieć dodat­ko­we zasto­so­wa­nie właści­we uregu­lo­wa­nia tych pośred­ni­ków lub emiten­tów kart płat­ni­czych. Odpo­wie­dzial­ność za właści­wą reali­za­cję usług doty­czą­cych obsłu­gi płat­no­ści i za bezpie­czeń­stwo trans­ak­cji płat­no­ści on-line pono­szą podmio­ty doko­nu­ją­ce takich trans­ak­cji. Użyt­kow­nik powi­nien zadbać o odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne swoje­go urzą­dze­nia, z które­go korzy­sta doko­nu­jąc płat­no­ści on-line.

3. SPRZEDAŻ – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Zamiesz­czo­ne na stro­nach Skle­pu produk­ty i ceny są jedy­nie zapro­sze­niem do zawar­cia umowy w rozu­mie­niu art. 71 Kodek­su cywil­ne­go i nie stano­wią ofer­ty w rozu­mie­niu art. 66 Kodek­su cywil­ne­go.

3.2. Infor­ma­cja o dostęp­no­ści produk­tów w danej chwi­li jest umiesz­czana na stro­nach Skle­pu. Przy­ję­cie przez Fun.pl złożo­ne­go zamó­wie­nia jest potwier­dza­ne drogą e-mailo­wą. Z uwagi na awarie syste­mów infor­ma­tycz­nych do zawar­cia umowy sprze­da­ży docho­dzi dopiero w momen­cie potwier­dze­nia zawar­cia umowy przez Fun.pl. zgodnie z treścią pkt 3.12 poniżej.

3.3. Użyt­kow­nik, który złożył zamó­wie­nie może wpro­wa­dzić ewen­tu­al­ne korek­ty do zamó­wie­nia w trak­cie rozmo­wy tele­fonicznej z konsul­tan­tem dzia­łu obsłu­gi klien­ta Sklepu lub za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, ale tylko w przy­pad­ku, jeże­li zamó­wio­ne produk­ty nie zosta­ły jesz­cze wysła­ne do Użyt­kow­ni­ka.

3.4. Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest do zapo­zna­nia się z niniej­szym regu­la­mi­nem. W toku skła­da­nia zamó­wie­nia Użyt­kow­nik potwier­dza ten fakt zazna­cza­jąc odpo­wied­nie okien­ko wybo­ru.

3.5. Zamó­wie­nia można skła­dać przez całą dobę we wszyst­kie dni roku. Jeże­li jako formę płat­no­ści wybra­no przed­pła­tę, produkt zosta­nie wysła­ny najpóź­niej w termi­nie 3 dni robo­czych po otrzy­maniu przez Fun.pl zapła­ty.

3.6. Każde złożo­ne zamó­wie­nie, bez wzglę­du na formę płat­no­ści i dosta­wy, które każdo­ra­zo­wo są ujaw­nia­ne Użyt­kow­ni­ko­wi w trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pów, rezer­wu­je wybra­ne produk­ty na 3 dni, od daty złoże­nia zamó­wie­nia. Jeże­li do tego czasu Użyt­kow­nik nie uregu­lu­je należ­no­ści (doty­czy zamó­wień, w których zosta­ła wybra­na opcja przed­pła­ty na rachu­nek) lub nie potwier­dzi zamó­wie­nia (doty­czy zamó­wień „odbiór osobisty” , „płatność przy odbiorze”), zamó­wie­nie zosta­nie auto­ma­tycz­nie anulo­wa­ne.

3.7. Nawet w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go potwier­dze­nia zamó­wie­nia, Fun.pl z uwagi na niemoż­li­wość świad­cze­nia wyni­ka­ją­cą z błęd­nie lub częścio­wo wypeł­nionych formu­la­rzy zamó­wie­nia lub zawie­ra­jących błędy zamó­wień złożo­nych w inny sposób niż poprzez wypeł­nie­nie formu­la­rza będzie zmuszo­na anulo­wać takie zamó­wie­nie. Zamó­wie­nia będą anulo­wa­ne to jest Fun.pl ma prawo odstą­pić od umowy z Użyt­kow­nikiem również gdy:

a. jako formę płat­no­ści wybra­no przed­pła­tę – w termi­nie 3 dni od złoże­nia zamó­wie­nia nie zosta­nie doko­na­na zapła­ta w należ­nej wyso­ko­ści (zapła­tę uważa się za doko­na­ną z chwi­lą uzna­nia rachun­ku Fun.pl);

b. jako opcja dosta­wy wybra­ny został odbiór osobi­sty oraz płat­ność przy odbio­rze, a zamó­wie­nie nie zosta­nie odebra­ne w ciągu 3 dni od poin­for­mo­wa­nia Użyt­kow­ni­ka o możli­wo­ści jego odbio­ru przez  Fun.pl

c. jako opcja dosta­wy wybra­ne zostało pobranie ,a zamó­wie­nie nie zosta­nie odebra­ne przez Użyt­kow­ni­ka.

3.8. Jako adres dosta­wy kupo­wa­nych produk­tów można wska­zać jedy­nie adres na tere­nie Polski. 3.9. Ceny poda­wa­ne w Skle­pie są cena­mi brut­to wyra­żo­ny­mi w złotych polskich (PLN) i zawie­rają poda­tek VAT w wyso­ko­ści prze­wi­dzia­nej prawem.

3.10. Fun.pl wysta­wia i dorę­cza Użyt­kow­ni­ko­wi doku­ment sprze­da­ży, który jest dostar­cza­ny wraz z prze­sy­ła­ny­mi produk­ta­mi. Doku­men­tem jest zawsze para­gon fiskal­ny lub faktu­ra VAT w przy­pad­ku otrzy­ma­nia takie­go żąda­nia od Użyt­kow­ni­ka.

3.11. Wobec okolicz­no­ści siły wyższej oraz wszel­kich innych zdarzeń leżą­cych poza kontro­lą i wpły­wem Fun.pl, Fun.pl może anulo­wać zamó­wie­nie, o czym poin­for­mu­je Użyt­kow­ni­ka, który złożył zamó­wie­nie. Infor­ma­cja taka może zostać prze­ka­za­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­nie przy użyciu danych kontak­to­wych udostęp­nio­nych przez Użyt­kow­ni­ka. Niezw­łocz­nie po anulo­wa­niu zamó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzy­ma zwrot wszel­kich kwot zapła­co­nych tytu­łem ceny za produk­ty i ich prze­sył­kę obję­te anulo­wa­nym zamó­wie­niem.

3.12 Po potwier­dze­niu zamó­wie­nia przez Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Użyt­kow­nik na adres e-mail wska­za­ny w formu­la­rzu zaku­pów otrzy­ma potwier­dze­nie zawar­cia umowy z Fun.pl.

3.13 Umowa zawar­ta pomię­dzy Użyt­kow­nikiem a Fun.pl w zakre­sie zaku­pu dane­go produk­tu w Skle­pie zosta­je zawar­ta na czas ozna­czo­ny i trwa w okre­sie reali­za­cji zamó­wie­nia. Fun.pl ma 30 dni na dostar­cze­nie zaku­pio­ne­go produk­tu pod adres wska­za­ny przez Użyt­kow­ni­ka lub do miej­sca odbio­ru osobi­ste­go.

3.14 Zamó­wio­ne przez Użyt­kow­ni­ka produk­ty są dostar­cza­ne przez Fun.pl poprzez profe­sjo­nal­nych opera­to­rów pocz­to­wych, firmy kurier­skie lub mogą być odbie­ra­ne osobi­ście przez Użyt­kow­ników.

3.15 Miej­scem speł­nie­nia świad­cze­nia zwią­za­nego z zaku­pem produk­tów w Skle­pie jest adres dosta­wy wska­za­ny przez Użyt­kow­ni­ka, z zastrze­że­niem produk­tów odbie­ra­nych osobi­ście przez Użyt­kow­ników z placówek operatorów pocztowych.

3.16 Wszel­kie produk­ty dostęp­ne w Skle­pie nie są obcią­żo­ne jaki­mi­kol­wiek wada­mi fizycz­ny­mi lub praw­ny­mi, są fabrycz­nie nowe oraz posia­dają wszel­kie certy­fi­ka­ty i zezwo­le­nia dla prowa­dze­nia dystry­bu­cji na tere­nie Polski.

4. REJESTRACJA W SKLEPIE

4.1. Celem dokonania zakupów w Sklepie nie jest wymagana rejestracja dodatkowego konta.

5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

  5.1. Użyt­kow­nik może wybrać formy płat­no­ści pośród wszystkich oferowanych przez platformę Przelewy24.pl

5.2 Formy dosta­wy obejmują min. odbiór w punkcie,  dostawę poprzez pocztę lub kuriera, pobranie , a każdorazowy koszt dosta­wy jest zawsze wskazywany podczas składania zamówienia.

5.3. Dla zamó­wień z dosta­wą kurier­ską, w momen­cie dostar­cze­nia prze­sył­ki Użyt­kow­nik ma prawo do spraw­dze­nia stanu i zawar­to­ści pacz­ki w obec­no­ści pracow­ni­ka firmy kurier­skiej. Jeże­li prze­sył­ka jest uszko­dzo­na lub nie zawie­ra wska­za­ne­go w zamó­wie­niu produk­tu lub produkt jest inny niż zama­wia­ny, Użyt­kow­nik ma prawo w obec­no­ści kurie­ra wypeł­nić proto­kół uszko­dze­nia prze­sył­ki, jak również powi­nien niezwłocz­nie powia­do­mić Sklep, kontak­tu­jąc się tele­fo­nicz­nie lub za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres e-mail: kontakt@therubz.pl

6. REKLAMACJE

  6.1 Fun.pl pono­si odpo­wie­dzial­ność za wady produk­tów w opar­ciu o obowią­zu­ją­ce prze­pi­sy prawa. W przy­pad­ku zaku­pów doko­ny­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, to jest nie jako konsu­ment wyłą­cza się niniej­szym prze­pi­sy o rękoj­mi ujęte w Kodek­sie Cywil­nym. 6.2 Rekla­ma­cje z tytu­łu rękoj­mi można złożyć w formie elek­tro­nicz­nej na adres kontakt@therubz.pl

6.5 W każdym przy­pad­ku gdy Fun.pl będzie zobo­wią­za­ne do dostar­cze­nia napra­wio­ne­go lub nowe­go produk­tu do Użyt­kow­ni­ka, lub dostar­cze­nia rekla­mo­wa­ne­go produk­tu do Skle­pu przez Użyt­kow­ni­ka, wszel­kie kosz­ty takich dostaw obcią­ża­ją Fun.pl.

6.6 Celem złoże­nia rekla­ma­cji Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest prze­słać wadli­wy produkt na adres Skle­pu wska­za­ny w pream­bu­le regu­la­mi­nu lub adres wska­za­ny w formu­la­rzu Zgło­sze­nie Rekla­ma­cji

6.7. Do rekla­mo­wa­ne­go produk­tu dla celów dowo­do­wych i celem przy­śpie­sze­nia poste­po­wa­nia zale­ca się dołą­czyć doku­ment zaku­pu (para­gon lub faktu­rę VAT).

6.8. W przy­pad­ku uzasad­nio­nej rekla­ma­cji, Sklep wypeł­ni swoje zobo­wią­za­nia zgod­nie z treścią żąda­nia Użyt­kow­ni­ka. W przy­pad­ku wybo­ru zwro­tu ceny Użyt­kow­nik powi­nien podać w rekla­ma­cji numer konta banko­we­go, na który zwrot miał­by zostać doko­na­ny.

7. ZWROTY

7.1. Zgod­nie z usta­wą o prawach konsu­men­ta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użyt­kow­nik może zrezy­gno­wać z produk­tu zaku­pio­ne­go w Skle­pie bez poda­nia przy­czy­ny w termi­nie 14 dni od daty odebra­nia prze­sył­ki z produk­tem, skła­da­jąc stosow­ne oświad­cze­nie na piśmie.

7.2. W przy­pad­ku podję­cia decy­zji o odstą­pie­niu od umowy, zale­ca się aby Użyt­kow­nik skorzy­stał ze wzoru Oświad­cze­nia o odstą­pie­niu znaj­du­jącego się tutaj, prze­słał e-mail na adres kontakt@therubz.pl  z infor­ma­cją, że produkt będzie zwra­ca­ny oraz odesłać produkt odpo­wied­nio zabez­pie­czo­ny w termi­nie 14 dni, wraz z infor­ma­cją doty­czą­cą nume­ru konta na które ma nastą­pić zwrot ceny zwra­ca­ne­go produk­tu oraz kosz­tów dosta­wy do Użyt­kow­ni­ka. Kosz­ty zwro­tu zwra­ca­ne­go produk­tu pono­si wyłącz­nie Użyt­kow­nik, a Fun.pl jest zobo­wią­za­na do zwro­tu ceny i kosz­tów dosta­wy uprzed­nio uisz­czo­nych przez Użyt­kow­ni­ka. Fun.pl prze­śle Użyt­kow­ni­ko­wi mailem potwier­dze­nie otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umowy złożo­ne­go w sposób, o którym mowa powy­żej.

7.3. Użyt­kow­nik pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie warto­ści zwra­ca­ne­go produk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z niego w sposób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia charak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia produk­tu.

7.4. Jeśli wszyst­kie w/w. warun­ki odstą­pie­nia od umowy zosta­ną speł­nio­ne, zwrot ceny zwró­co­ne­go produk­tu wraz ze zwro­tem kosz­tów pier­wot­nej prze­sył­ki nastą­pi w termi­nie 14 dni poprzez wyko­na­nie prze­lewu przez Fun.pl na wska­za­ny przez Użyt­kow­ni­ka numer konta.

7.5 Jeśli Fun.pl nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze zwra­ca­ny produkt, Fun.pl może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­manych od Użyt­kow­ni­ka do chwi­li otrzy­ma­nia zwra­ca­ne­go produk­tu z powro­tem.

7.6  Fun.pl doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy użyciu takie­go same­go sposo­bu płat­no­ści, jakie­go użył Użyt­kow­nik, chyba że Użyt­kow­nik wyraź­nie zgodził się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żadny­mi kosz­ta­mi.

7.7 Jeże­li Użyt­kow­nik wybrał sposób dosta­wy produk­tu inny niż najtań­szy zwykły sposób dosta­wy dostęp­ny w Skle­pie, Fun.pl nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu Użyt­kow­ni­ko­wi ponie­sio­nych przez niego dodat­ko­wych kosz­tów ponad tę różni­cę.

7.8 Użyt­kow­nik nie ma prawa do zwro­tu zaku­pio­nych produk­tów w Skle­pie w odnie­sie­niu do umów:

  1. doty­czą­cych świad­cze­nia usług, jeże­li Fun.pl wyko­nał w pełni usłu­gę za wyraź­ną zgodą Użyt­kow­ni­ka, który został poin­for­mo­wa­ny przed rozpo­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Fun.pl utra­ci prawo odstą­pie­nia od umowy;  
  2. w której cena lub wyna­gro­dze­nie zale­ży od wahań na rynku finan­so­wym, nad który­mi Fun.pl nie spra­wu­je kontro­li, i które mogą wystą­pić przed upły­wem termi­nu do odstą­pie­nia od umowy;  
  3. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest produkt niepre­fa­bry­ko­wa­ny, wypro­du­ko­wa­ny według specy­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ka lub służą­cy zaspo­ko­je­niu jego zindy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb;  
  4. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest produkt ulega­ją­cy szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­ca krót­ki termin przy­dat­no­ści do użycia;  
  5. w której przedmio­tem świad­cze­nia jest produkt dostar­cza­ny w zapie­czę­to­wa­nym opako­wa­niu, które­go po otwar­ciu opako­wa­nia nie można zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opako­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu;  
  6. w której przedmio­tem świad­cze­nia są produk­ty, które po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój charak­ter, zosta­ją nieroz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rzecza­mi; 

7.9 Każdy produkt będzie zawierał banderolę jubilerską, której występowanie nie utrudnia Użytkownikowi stwier­dze­nia charak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia produk­tu. Produkty, które będą zwracane z zerwaną banderolą jubilerską mogą być uznawane za noszące znamiona użytkowania w sposób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia charak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia produk­tu.

8. OCHRONA DANYCH

  8.1. Dobro­wol­ne prze­ka­za­nie Fun.pl przez Użyt­kow­ni­ka danych osobo­wych w celu złoże­nia zamó­wie­nia ozna­cza wyra­że­nie zgody na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych Użyt­kow­ni­ka przez Fun.pl (zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych osobo­wych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Admi­ni­stra­to­rem danych osobo­wych jest Fun.pl. Dane osobo­we Użyt­kow­ni­ka są zbie­ra­ne i będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu reali­za­cji umowy z Użyt­kow­nikiem, w tym wysta­wie­nia faktu­ry. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne z punk­tu widze­nia prze­pi­sów prawa, jednak poda­nie ich jest koniecz­ne, aby móc stać się  Użyt­kow­nikiem i złożyć zamó­wie­nie.

8.2. Dane osobo­we Użyt­kow­ni­ka nie będą prze­ka­zy­wa­ne, odsprze­da­wa­ne ani użycza­ne innym podmio­tom, chyba że będzie to koniecz­ne w celu reali­za­cji złożo­ne­go zamó­wie­nia, w tym w szcze­gól­no­ści dane mogą być prze­ka­zy­wa­ne firmie kurier­skiej i innym usłu­go­daw­com świad­czą­cym usłu­gi kurier­skie lub pocz­to­we.

8.3. Admi­ni­stra­tor może powie­rzyć prze­twa­rza­nie danych osobo­wych inne­mu podmio­to­wi w trybie art. 31 wyżej wska­za­nej usta­wy, zawie­ra­jąc w tym przedmio­cie pisem­ną umowę z takim podmio­tem, jednak to Fun.pl pozosta­nie admi­ni­stra­to­rem danych osobo­wych.

8.4. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je prawo dostę­pu do treści jego danych i prawo ich popra­wia­nia , żąda­nia usunię­cia i zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie wycofać wszelkie zgody i przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej.

8.5 Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

8.6  Poza Administratorem, dostęp do danych osobowych mają także podmioty za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.

 8.7 Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:  a) imię i nazwisko,  b) adres dostawy, d) adres poczty elektronicznej (e-mail),  e) numer telefonu.  8.7 Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.  8.8.  W przypadku gdy Użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania to może to skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Fun.pl. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. W spra­wach nieure­gu­lo­wa­nych niniej­szym regu­la­mi­nem stosu­je się właści­we prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go i innych ustaw.

9.2. Umowa sprze­da­ży zawie­ra­na jest zgod­nie z prawem polskim i w języ­ku polskim.

9.3. Wyma­ga­nia tech­nicz­ne niezbęd­ne do współ­pra­cy z syste­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, którym posłu­gu­je się Fun.pl są nastę­pu­ją­ce: użyt­kow­nik powi­nien posia­dać kompu­ter z dostę­pem do sieci Inter­net, na którym zain­sta­lo­wa­na będzie prze­glą­dar­ka stron inter­ne­to­wych. W trak­cie korzy­sta­nia ze Skle­pu na kompu­te­rze Użyt­kow­nika mogą zostać zain­sta­lo­wa­ne pliki typu cookies.

9.4. W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik będzie za pośred­nic­twem Skle­pu udostęp­niał jakie­kol­wiek treści nie mogą one mieć charak­te­ru bezpraw­ne­go, w tym między inny­mi nie mogą naru­szać dóbr osobi­stych ani praw własno­ści inte­lek­tu­al­nej jakich­kol­wiek osób. W przy­pad­ku doko­na­nia takie­go naru­sze­nia Użyt­kow­nik zwol­ni Fun.pl z odpo­wie­dzial­no­ści wobec osób, których prawa naru­szo­no, w tym pokry­je kosz­ty obro­ny prze­ciw­ko rosz­cze­niom takich osób.

9.5. Wszel­kie spory zwią­za­ne z usłu­ga­mi świad­czo­ny­mi przez Fun.pl w ramach Skle­pu będą rozstrzy­ga­ne przez sądy powszech­ne. Użyt­kow­nik będą­cy konsu­mentem ma możli­wo­ści skorzy­sta­nia z poza­są­do­wych sposo­bów rozpa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, a zasa­dy dostę­pu do tych proce­dur dostęp­ne są w siedzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków konsu­mentów, orga­ni­za­cji społecz­nych, do których zadań statu­to­wych nale­ży ochro­na konsu­mentów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Handlo­wej oraz pod nastę­pu­ją­cy­mi adre­sa­mi inter­ne­to­wymi Urzę­du Ochro­ny Konku­ren­cji i Konsu­men­tów:9.6. Użyt­kow­nik może zgło­sić chęć otrzy­my­wa­nia newslet­te­ra Sklepu infor­mu­ją­ce­go o towa­rach i usłu­gach ofero­wa­nych przez Fun.pl. Wyra­że­nie chęci otrzy­my­wa­nia newslet­te­ra ozna­cza wyra­że­nie zgodę na otrzy­my­wa­nie od Fun.pl infor­ma­cji handlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z usta­wą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną oraz  ustawą prawo telekomunikacyjne Wyra­że­nie zgody jest niezbęd­ne, aby otrzy­my­wać newslet­ter.

9.7 Fun.pl ma prawo zmie­nić treść niniej­sze­go regu­la­mi­nu w każdym czasie, z zacho­wa­niem bezwzględ­nie obowią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa, w szczególności dotychczas nabytych praw Użytkowników.

 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj